Velkommen til Nærøy Kommune!
Velkommen til Nærøy kommune!
postmottak@naroy.kommune.no - Tlf.: 74 38 26 00
MENY:
KONTAKT OSS:
Telefon:
Servicetorget: 74 38 26 00
E-post:
postmottak@naroy.kommune.no
Postadresse:
Nærøy kommune
7970 Kolvereid
Besøksadresse:
Idrettsveien 1
7970 Kolvereid

Åpningstid: 08.00 - 15.30
Bankkontonr.:
4467 07 80039
Organisasjonsnr.:
944 350 497
KUNNGJØRINGER
Oppslaget inneholder kunngjøringer og informasjon som har aktualitet innenfor et visst tidsrom. Når gyldighetsdato for kunngjøringen er passert, tas den bort.
ALLE KUNNGJØRINGER:
Høring og utlegging til offentlig ettersyn - Reguleringsendring for Storjuvika hytte- og boligfelt.
Utvalg for drift og utvikling i Nærøy vedtok den 30.08.2018, sak nr. 87/18 med hjemmel i plan- og bygningslovens §12-10 og §12-11 å sende forslag til reguleringsendring på høring.

Endringen legger til rette for 4 nye tomter som en fortetting av eksisterende område. Samt legge til rette for småbåthavn og flytting av naustområde. Eksisterende traktorvei til Storjuvika er foreslås oppgradert som ny adkomst til sjøen.

Eventuelle uttalelser/merknader sendes skriftlig til Nærøy kommune, Rådhuset, 7970 Kolvereid eller til postmottak@naroy.kommune.no, innen 6 uker. 24.10.2018


Se vedlegg:
Kopi av vedtak etter førstegangsbehandling.pdf (Filstørrelse: 60 KB)
Planbeskrivelse 10.08.2018.pdf (Filstørrelse: 4298 KB)
Plankart 10.08.2018.pdf (Filstørrelse: 265 KB)
Bestemmelser datert 30.08.2018.pdf (Filstørrelse: 738 KB)
Vedtak reguleringsplan for Svaberget industriområde
Nærøy kommunestyre har i møte 13.08.2018 i sak 65/18 med hjemmel i plan og bygningslovens § 12-12 vedtatt reguleringsplan for Svaberget industriområde.

Vedtaket kan påklages ifølge plan- og bygningslovens § 1-9.

Eventuell klage må fremsettes skriftlig innen 3 uker etter høringsdatoen (29.august).
Eventuelle krav om erstatning eller innløsning av ubebygd grunn må fremsettes for
kommunen innen 3 år fra kunngjøringsdatoen, jfr. plan- og bygningslovens §§ 15-2 og 15-3


Se vedlegg:
5051_2017011_Rp_Svaberget_bestemmelser_2018-06-25.pdf (Filstørrelse: 413 KB)
5051_2017011_Rp_Svaberget_plankart_2018-06-25.pdf (Filstørrelse: 711 KB)
Geoteknisk vurdering 1350020416 rev 02 2018-05-18.pdf (Filstørrelse: 6100 KB)
Arbeidsutvalg og fellesnemnd
Vedlagt ligger oversikt over medlemmer og varamedlemmer til arbeidsutvalg og fellesnemnd.

Se vedlegg:
Arbeidsutvalget.pdf (Filstørrelse: 336 KB)
Fellesnemnda.pdf (Filstørrelse: 76 KB)
Nærøy Kommune ønsker å kunngjøre at vi har behov for fornying av eksisterende boligmasse.
Vi ønsker derfor tilbud på boliger/leiligheter, se vedlagt tilbudsgrunnlag. Se evt. doffin.no for fullstendig utlysning.

Se vedlegg:
Tilbud Kommunale boliger.pdf (Filstørrelse: 197 KB)
NYTTIG:
Hurtigvalg:
Søk: