Velkommen til Nærøy Kommune!
Velkommen til Nærøy kommune!
postmottak@naroy.kommune.no - Tlf.: 74 38 26 00 - Fax: 74 38 27 00
MENY:
KONTAKT OSS:
Telefon:
Servicetorget: 74 38 26 00
E-post:
postmottak@naroy.kommune.no
Postadresse:
Nærøy kommune
7970 Kolvereid
Besøksadresse:
Idrettsveien 1
7970 Kolvereid

Åpningstid: 08.00 - 15.30
Bankkontonr.:
4467 07 80039
Organisasjonsnr.:
944 350 497
KUNNGJØRINGER
Oppslaget inneholder kunngjøringer og informasjon som har aktualitet innenfor et visst tidsrom. Når gyldighetsdato for kunngjøringen er passert, tas den bort.
ALLE KUNNGJØRINGER:
Offfentlig ettersyn - endring arealformål ytre del, Indre Foldafjord
Kommunestyret i Nærøy har i møte 8.mars 2018, vedtatt å legge forslag til arealendring av kommuneplanens arealdel for ytre del av Indre Foldafjord ut til offentlig ettersyn i henhold til plan- og bygningslovens § 11-14.

I kommunestyrets vedtak er det foreslått at et avgrenset område i Ytre del av Kolvereidvågen avsettes til FFFNA-formål. Resterende areal fra grense mot kommunedelplan for Kolvereid innover Korsnesstraumen og inn til Hopanova opprettholdes som FFFN-formål. Se vedlagt kart for avgrensning av område med FFFNA-formål.

Eventuelle uttalelser/merknader sendes skriftlig til Nærøy kommune, Rådhuset, 7970 Kolvereid eller til postmottak@naroy.kommune.no innen 27.april 2018


Se vedlegg:
Forslag til vedtak med kart.pdf (Filstørrelse: 138 KB)
Sakframlegg med vedtak.docx (Filstørrelse: 49 KB)
RoS og KU Ytre del indre Follafjord.pdf (Filstørrelse: 824 KB)
Marine Harvest AS - søknad om utvidelse av lokalitetsbiomassen på lokaliteten Torgerhaugen
Marine Harvest Norway AS søker om tillatelse til å utvide lokalitetsbiomassen på lokaliteten Torgerhaugen fra 3120 tonn til 3900 tonn. Det søkes ingen arealendring på lokaliteten.

Lokaliteten 30177 Torgerhaugen ligger vest for Hopanova i Foldafjorden. Lokaliteten er midlertidig godkjent til 30.06.2025 med en lokalitetsbiomasse på inntil 3120 tonn. Lokaliteten drives av Marine Harvest Norway AS som også disponerer to andre lokaliteter i Innerfolda (Storvikbukta og Kalvhagen II). Alle tre lokalitetene er midlertidig godkjent.

Tiltaket faller inn under vedlegg II i forskrift om konsekvensutredninger (FOR 2017-06-21-854). Dersom
berørte parter mener tiltaket kan få vesentlige virkninger, og disse virkningene ikke allerede er tilfredsstillende gjort rede for i søknaden, må dette meldes til fylkeskommunen innen 4 uker. Vi minner om at det er fagmyndigheten for de respektive kriteriene som skal vurdere om de mener tiltaket kan få vesentlige virkninger innenfor sitt område og eventuelt melde dette inn til fylkeskommunen.

Søknaden legges med dette ut til offentlig ettersyn.

Eventuelle uttalelser til søknaden sendes innen 12.april 2018 til:
Nærøy kommune, 7970 Kolvereid
eller per e-post til: postmottak@naroy.kommune.no

Se vedlegg:
Søknad - biomasseøkning Torgerhaugen.pdf (Filstørrelse: 430 KB)
MOM B undersøkelseb - Torgerhaugen.pdf (Filstørrelse: 3669 KB)
Forundersøkelse -Torgerhaugen .pdf (Filstørrelse: 3521 KB)
Målingsrapport - Torgerhaugen2.pdf (Filstørrelse: 25 KB)
Kunngjøring: planoppstart oppheving regulerings-/bebyggelselsplaner
I henhold til plan- og bygningslovens § 12-14 første ledd, jf. også § 12-8, varsles herved oppstart av arbeid med å vurdere oppheving av 25 regulerings- og bebyggelsesplaner innenfor et område avgrenset av kommunedelplan for Kolvereid, som nå er under revisjon.

Innenfor foreslått ny grense for kommunedelplan for Kolvereid er det per 27.02.18 39 gjeldende regulerings- og bebyggelsesplaner.

For at planer skal kunne bli effektive styringsverktøy, er det påkrevd at de er oppdaterte i forhold til samfunnsutviklingen og nye miljøutfordringer. I kommunen er det mange eldre reguleringsplaner som ikke tilfredsstiller disse krav, og målsettingen er å erstatte disse med nye oppdaterte føringer i ny kommunedelplan. De fleste planområdene er utbygd, og ofte er det gjort tilpasninger ved utbygging av området, slik at dagens situasjon ikke lenger samsvarer med planen. Ved evt. videre utbygging (fortetting, tilbygg, garasjer osv.) må en forholde seg til en plan som ikke lenger samsvarer med faktisk bruk, og det bidrar til ekstra tungvint og kostbar saksbehandling (dispensasjonsbehandling).

Liste over regulerings-/bebyggelsesplaner som vurderes opphevet finnes vedlagt og er tilgjengelig på Servicekontoret, Rådhuset. Planene kan ses på kommunens hjemmeside via lenge fra kommunens kartløsning.

Eventuelle synspunkter/uttalelser til arbeidet sendes til: Nærøy kommune, 7970 Kolvereid, innen 19.april 2018. Uttalelser kan også sendes pr. e-post til: postmottak@naroy.kommune.noSe vedlegg:
Oversikt over planer som foreslås opphevet.pdf (Filstørrelse: 746 KB)
Varsel om oppstart av planarbeid - reguleringsendring for Leia boligfelt, Ottersøy
I henhold til plan og bygningslovens §§ 12-8 og 12-14 melder Nærøy kommune om oppstart av reguleringsplanarbeid. Planarbeidet gjelder endring av reguleringsplan for Leia boligfelt på Ottersøy. Hensikten med planarbeidet er å legge til rette for etablering av flermannsboliger i deler av planområdet og åpne opp for andre takformer.

Planområdet ligger nord for Ottersøy sentrum, øst for Fv 543 og omfattes av gjeldende reguleringsplan for Leia boligfelt vedtatt 19.06.2008, endret 6.04.2011. Planområdet følger plangrensen i gjeldende reguleringsplan.

Hensikten med planarbeidet er å åpne for mulighet til å slå sammen tomter for å legge til rette for bygging av flermannsboliger. Dette gjelder tomtene 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15 og 17. I tillegg vurderes endring av bestemmelsene slik at det kan åpnes for andre takformer enn saltak. Det er gitt flere dispensasjoner fra denne bestemmelsen ved etablering av boliger i området. For tomter som sammenslås for etablering av flermannsboliger vil utnyttelsesgraden vurderes økt.

Planlagte tiltak er vurdert i forhold til forskrift om konsekvensutredninger. Nærøy kommune vurderer at tiltaket ikke utløser krav til konsekvensutredning.

Det tas sikte på at planarbeidet kan behandles som mindre reguleringsendring, j.fr. plan- og bygningsloven § 12.14. Tilbakemeldingene gjennom varsling og uttaleprosess vil avgjøre om saken kan behandles som mindre endring eller om den må behandles som reguleringsendring med full saksbehandling.

Merknader/innspill til planarbeidet kan meldes skriftlig til Nærøy kommune, 7970 Kolvereid eller per e-post: postmottak@naroy.kommune.no innen 5.april 2018


Se vedlegg:
Planområde Leia Boligfelt.PNG (Filstørrelse: 227 KB)
revidert regplan leia 280211.pdf (Filstørrelse: 347 KB)
Bestemmelser.pdf (Filstørrelse: 805 KB)
Varsel om oppstart av planarbeid - reguleringsendring for Langmyra boligfelt Kolvereid
I henhold til plan og bygningslovens §§ 12-8 og 12-14 melder Nærøy kommune om oppstart av reguleringsplanarbeid. Planarbeidet gjelder endring av reguleringsplan for Langmyra boligfelt på Kolvereid. Hensikten med planarbeidet er å legge til rette for en utvidelse av område avsatt til barnehage og sammenføying av tomt 14 og 15 for å legge til rette for bygging av inntil 8 boenheter.

Planområdet ligger sørøst for Kolvereid sentrum, vest for Bjørkåsvegen. Planområdet følger plangrensen i gjeldende reguleringsplan.

Hensikten med planarbeidet er å legge til rette for bygging av inntil 8 boenheter med tilhørende anlegg på tomt 14 og 15. Legge til rette for parkering tilknyttet barnehage på tomt 21. Utvidelse av område avsatt til barnehage på tomt 29, 30 og 31.
Tomt 21 er i dag i midlertidig bruk til parkering for barnehagen. Tomannsbolig på tomt 31 er i midlertidig bruk til barnehage. På tomt 30 er det oppført midlertidig brakkerigg til bruk som barnehage.

Planområdet omfattes av gjeldende reguleringsplan for Langmyra vedtatt 21.09.2000. Se vedlegg. Det ble vedtatt mindre endring av planen 12.12.2012 for tomt 16, 17 og 18. Endringen omfattet tilrettelegging for blokkhusbebyggelse.

Planlagte tiltak er vurdert i forhold til forskrift om konsekvensutredninger. Nærøy kommune vurderer at tiltaket ikke utløser krav til konsekvensutredning.

Merknader/innspill til planarbeidet kan meldes skriftlig til Nærøy kommune, 7970 Kolvereid eller per e-post: postmottak@naroy.kommune.no innen 5.april 2018.


Se vedlegg:
Planområde Langmyra Boligfelt.PNG (Filstørrelse: 242 KB)
Plankart.JPG (Filstørrelse: 5117 KB)
Offentlig ettersyn - forslag til kommunedelplan for Kolvereid
Forslag til ny kommunedelplan for Kolvereid 2018-2030 ble behandlet i utvalg for drift- og utviklingssaker 6.februar 2018, sak PS 11/18. Planen ble vedtatt lagt ut til offentlig ettersyn med forbehold om endringer.
Plandokumentene er nå oppdatert i henhold til vedtaket og legges med dette ut til offentlig ettersyn med hjemmel i plan- og bygningslovens § 12-10, og i henhold til delegert myndighet.

Forslaget omfatter plankart med bestemmelser, og en planbeskrivelse med konsekvensvurderinger og ROS-analyse.

Kommunedelplanen er en arealplan på overordnet nivå, og skal angi handlingsrommet for alle plan- og byggetiltak i Kolvereid.

Planbeskrivelsen er delt inn i flere kapitler. I kapittel 6 og 7 kommer omtalen av forsalgene som ligger inne i planen. I konsekvensutredningen er nye utbyggingsområder vurdert, samt de forventede virkningene av gjennomføring av planforslaget. Plankartet viser for det første avgrensningen av planen, det viser med fargekoder hvilke typer arealbruk (byggeområder, samferdselsområder, grønnstruktur og sjøområder) som er planlagt, og det viser ulike henynssoner med skravur (flyttlei rein og områder hvor reguleringsplan fortsatt skal gjelde). Planbestemmelsene gir utfyllende tekst til de ulike arealbruks- og hensynsområdene.

Dere kan uttale dere til planforslaget innen 30.april 2018

Plandokumentene ligger på kommunens hjemmeside www.naroy.kommune.no under kunngjøringer. Hvis dere ønsker å lese planforslaget i papir, finnes dette i servicekontoret på Rådhuset. Dersom plandokumenter ønskes tilsendt direkte, bes det ta kontakt med kommunen.
Eventuelle merknader og innspill til planforslaget sendes skriftlig til Nærøy kommune, Rådhuset, 7970 Kolvereid eller til Postmottak@naroy.kommune.no.

Hva skjer videre i saken?
Når høringsfristen er utløpt vil avdeling for drift- og utvikling behandle innkomne merknader og ta stilling til om planforslaget bør endres. Planforslaget med rådmannens saksframstilling og alle bemerkninger skal behandles politisk. Vi har dessverre ikke kapasitet til å svare hver enkelt innsender. Når kommunestyret har fattet endelig vedtak, gis det skriftlig beskjed til berørte parter og alle som har sendt merknader. Vedtaket vil også kunngjøres på kommunens hjemmeside og i media.

Har dere spørsmål?
Ta gjerne kontakt med oss hvis dere har spørsmål. Dere kan kontakte planlegger Ragnhild Wendelbo Melgård på telefon 94425924 eller per e-post postmottak@naroy.kommune.no


Se vedlegg:
Saksframlegg med vedtak.pdf (Filstørrelse: 658 KB)
Plankart Kolvereid.pdf (Filstørrelse: 2910 KB)
Bestemmelser kommunedelplan Kolvereid.pdf (Filstørrelse: 902 KB)
Planbeskrivelse med KU og ROS.pdf (Filstørrelse: 18394 KB)
Høring/offentlig ettersyn - reguleringsplan for Skillingstad
Utvalg for drift og utvikling vedtok i møte den 21.11.2017 følgende:

I medhold av plan- og bygningslovens § 12-10 legges forsalg til detaljreguleringsplan for Skillingstad med planbeskrivelse, plankart og planbestemmelser ut til offentlig ettersyn og sendes på høring.

Før planen legges ut på høring må følgende endringer foretas:
Adkomstvei til bebyggelse ved sjøen flyttes slik at den går utenfor dyrka mark.
Kombinasjonsområde BAA3 endres til utleiehytter sosi kode 1171.
Område BAA3 (1,2,3,4) gis bestemmelser for utleiehytter. I feltene angitt på kart kan det oppføres utleiehytter. Hver utleiehytte kan ha et BYA på maks 150 m2. Bebyggelsen skal gis en harmonisk helhetlig utforming som ivaretar estetiske hensyn både innenfor planområdet og i forhold til omgivelsene. Det skal tilstrebes en sammenheng i byggehøyde, utforming og fargesetting av bebyggelsen innenfor planområdet.
Område BAA2 endres til kombinasjonsformål administrasjon/utleiehytter. Bestemmelsene bør presisere hvordan kombinasjonen av formål er tenkt.
I bestemmelsen til BAA1 endres formålet til bolig/næringsbebyggelse.
Bestemmelse som omfatter området BC2 må tas med i plankartet. Formålsgrensen mellom BC1 og BC2 skal gå i sørenden av dyrka mark i grensa mot skogholtet.

Plankart og planbestemmelser er nå revidert i henhold til vedtaket, og planen legges med dette ut til offentlig ettersyn.

Hensikten med planforslaget er en utvidelse av eksisterende virksomhet tilknyttet havfiske og sjørelatert turisme.

Planen kan sees i servicetorget i perioden 12.februar-29.mars.

Merknader til planen kan sendes til Nærøy kommune, Rådhuset, 7970 Kolvereid eller til postmottak@naroy.kommune.no innen 29.mars 2018

Se vedlegg:
Plankart.pdf (Filstørrelse: 527 KB)
Planbestemmelser.pdf (Filstørrelse: 108 KB)
Planbeskrivelse.pdf (Filstørrelse: 1582 KB)
Saksutredning.pdf (Filstørrelse: 388 KB)
Nærøy Kommune ønsker å kunngjøre at vi har behov for fornying av eksisterende boligmasse.
Vi ønsker derfor tilbud på boliger/leiligheter, se vedlagt tilbudsgrunnlag. Se evt. doffin.no for fullstendig utlysning.

Se vedlegg:
Tilbud Kommunale boliger.pdf (Filstørrelse: 197 KB)
Nye Kolvereid skole
Arbeidet med å planlegge ny barneskole på Kolvereid er nå i gang.
Det er nedsatt en byggekomite, som har som oppgave å planlegge, sikre framdrift i prosjektet og føre kontroll med økonomiske rammene i prosjektet.

Byggekomiteen består av følgende medlemmer:

Kirsti S. Fjær - Leder Plan og Byggekomiteen
Kurt Kristiansen - Prosjektleder
Håvard Hernes - Leder DUA
Jon Jarholm - Rektor Kolvereid Skole
Mariann Oddvik - Tillitsmann ansatte Kolvereid skole
Bjørg K. Nygård - Verneombud Kolvereid skole

Mandatet for byggekomiteen arbeid er todelt og er følgende:

1. Utarbeide funksjonsbeskrivelse og romprogram for ny barneskole som skal legges frem for kommunestyret til godkjenning.
2. Når funksjonsbeskrivelse og romprogram er godkjent. Iverksette detaljplanlegging og gjennomføre byggeprosjektet i samsvar med planer og vedtatte rammer.

På denne informasjonssiden vil det bli lagt ut informasjon fortløpende i denne planleggingsprosessen, samt referater fra byggekomiteens møter.

I vedlegget under er referat fra det første møtet i komiteen.

Se vedlegg:
Møte 1_Plan og Byggekomite Nye Kolvereid Skole.pdf (Filstørrelse: 161 KB)
NYTTIG:
Hurtigvalg:
Søk: