Velkommen til Nærøy Kommune!
Velkommen til Nærøy kommune!
postmottak@naroy.kommune.no - Tlf.: 74 38 26 00
MENY:
KONTAKT OSS:
Telefon:
Servicetorget: 74 38 26 00
E-post:
postmottak@naroy.kommune.no
Postadresse:
Nærøy kommune
7970 Kolvereid
Besøksadresse:
Idrettsveien 1
7970 Kolvereid

Åpningstid: 08.00 - 15.30
Bankkontonr.:
4467 07 80039
Organisasjonsnr.:
944 350 497
KUNNGJØRINGER
Oppslaget inneholder kunngjøringer og informasjon som har aktualitet innenfor et visst tidsrom. Når gyldighetsdato for kunngjøringen er passert, tas den bort.
ALLE KUNNGJØRINGER:
Kunngjøring oppstart planarbeid - endring reguleringsplan "Storjuvika bolig- og hyttefelt"
I medhold av plan- og bygningsloven §§ 12-1 og 12-8 varsles oppstart av arbeid med
privat reguleringsplan for del av gnr 32/3 m. flere i Nærøy kommune. (Se vedlagt kart).

Oppstartmøte ble avhold 03.05.2018.

Formålet med planarbeidet er endring av eksisterende reguleringsplan i området.
Endringen består i flytting av naustområdet i Stor Juvika, oppgradering av traktorvei til
Stor Juvika til bilvei, fortetting med 4 nye tomter vest for Stor Juvika, innregulering av
eksisterende felles flytebrygge nord for gnr 32 bnr 60, forlengelse av gangvei til Litj
Juvika for å få til rundløype, innlagt småbåthavn ihht kommunaplan samt noen mindre
tilpassinger/justeringer.

Evt. merknader eller opplysninger av betydning for planarbeidet bes meddelt Ing.
Jorleif Lian AS, 7863 OVERHALLA eller e-post: jorleif.lian@lianas.no innen 25.06.2018


Se vedlegg:
Kart planområde.PNG (Filstørrelse: 938 KB)
Endelig vedtatt arealplan - kommuneplanens arealdel for Nærøy kommune 2016-2024
Kommuneplanens arealdel for Nærøy kommune 2016-2024 ble i henhold til plan- og bygningslovens § 11-15 endelig vedtatt i kommunestyret i Nærøy 03.05.2018 sak 28/08. Plankart og bestemmelser datert 20.03.18. Endelig avklaring av arealet i Kolvereidvågen, vil bli gjort i forbindelse med sluttbehandling av KS-sak 8/18.

Kommunestyrets vedtak om kommuneplan kan ikke påklages.

Plankart og bestemmelser kan også sees i Servicekontoret på Rådhuset, Kolvereid.

Se vedlegg:
Kommuneplanens arealdel endelig vedtatt 03.05.18.pdf (Filstørrelse: 19912 KB)
Planbestemmelser kommuneplanens arealdel Nærøy 2016-2024.pdf (Filstørrelse: 631 KB)
Saksframlegg med vedtak.pdf (Filstørrelse: 699 KB)
Bredbånd i Nærøy - Høring

Statlig tilskuddsordning for utbygging av bredbånd i distriktene. Et av kravene for en slik søknad er at planen for utbygging skal være ute til høring i en måned.
Statlig støtteordning for bredbånd i distriktene

Alle som ønsker å avgi høringsuttalelse (lag, foreninger, bedrifter, enkeltpersoner etc.) inviteres til å gjøre det så snart som mulig.

Nærøy kommune skal søke om tilskudd til utbygging av bredbåndsdekning i kommunen. Det ønskes ei utbygging av hele kommunen, men kommunen må følge kriteriene for statlig medvirkning til en eventuell utbygging.

En av forutsetningene for å søke om statlig tilskudd fra denne ordninga er at kommunen må kunngjøre hvilke geografiske områder i kommunen ordninga skal gjelde for. En annen forutsetning er at det skal gis anledning for alle interesserte parter å gi innspill til kommunen som kan være vesentlig for søknaden.

Følgende områder er identifisert i denne runden:

1. Bjørndalen
2. Arnøya
3. Steine/Abelvær
4. Øksninga


Innspill gjør at det blir enklere for kommunen å lage en god søknad om tilskudd til bredbånd.


Frist for innspill er 06. Juni 2018, innspillene sendes på e-post til postmottak@naroy.kommune.no og merkes «høringsuttalelse fiberutbygging».

Kontaktpersoner for spørsmål: kenneth.haug@naroy.kommune.no

Kunngjøring skjer kun på Nærøy kommunes hjemmeside.

Du kan lese om bredbåndsstøtteordninga her: https://www.nkom.no/teknisk/bredb%C3%A5nd/utbygging/nye-retningslinjer-for-breibandst%C3%B8tte-fr%C3%A5-og-med-2018

Mål hastigheten på bredbåndsforbindelsen din: http://www.nettfart.no/
Kunngjøring oppstart planarbeid - reguleringsplan Brennholmen, Abelvær
I hht plan- og bygningsloven § 12-8 kunngjøres varsel om oppstart av planarbeid i Nærøy kommune. Planarbeidet gjelder regulering for deler av gnr/bnr 33/7 og 33/43, Brennholmen på Abelvær.

Planarbeidet skal tilrettelegge inntil 12 tomter for formål fritidsboliger med tilhørende anlegg, samt utvidelse/endring av molo og eksisterende småbåtanalegg.

Se vedlagte oversiktskart over planområdet med reguleringsgrense.

Innspill og merknader rettes skriftlig innen 31.mai 2018 til:
roy@arkitektblom.no eller
Arkitektkontoret Blom as, Abel Meyers gt 10, 7800 Namsos.

Se vedlegg:
Oversiktskart regulering Brennholmen.pdf (Filstørrelse: 2635 KB)
Teplingan grustak - igangsetting av arbeid med reguleringsplan
Iht. plan- og bygningsloven § 12-8 varsles med dette at det igangsettes planarbeid for Teplingan grustak gnr/bnr 134/1 i Nærøy kommune. Området er i kommuneplanens arealdel avsatt til framtidig råstoffutvinning. Grustaket er tidligere regulert i reguleringsplan for Teplingan Grus AS, vedtatt 10.4.2003. Gjeldende plan omfatter kombinert areal til massetak/landbruk, massedeponi/landbruk,
adkomst/massetak, samt skogbruk.

Hensikten med planarbeidet er å utvide arealet for massetak, samt inkludere
areal til mellomlagring av masser.

Teplingan grustak AS er tiltakshaver og har leid inn Rambøll til å bistå med reguleringsplanarbeidet.
Det tas sikte på å levere inn planforslaget i løpet av sommer 2018.

Innspill til planarbeidet kan sendes Rambøll v/Anne E. Katmo, P.b. 9420 Torgarden, 7493 Trondheim eller anne.katmo@ramboll.no innen 4.juni 2018.

For ytterligere opplysninger om planarbeidet, ta kontakt med arealplanlegger Anne E. Katmo på telefon 951 52 110 eller e-post anne.katmo@ramboll.no

Se vedlegg:
Kunngjøringsbrev planoppstart.pdf (Filstørrelse: 1147 KB)
Høring og utlegging til offentlig ettersyn - Reguleringsendring av Tennfjord hyttefelt
Utvalg for drift og utvikling i Nærøy vedtok den 10.04.2018 i sak nr. 36/18 med hjemmel i plan- og bygningslovens §12-10 og §12-14 å sende forslag til reguleringsendring av reguleringsplan "Tennfjord hyttegrend" ut på høring.

Reguleringsplanen vil legge til rette for at områder kan benyttes som kombinert hyttefelt og campingplass med tilhørende turistanlegg.

Eventuelle uttalelser/merknader sendes skriftlig til Nærøy kommune, Rådhuset, 7970 Kolvereid eller til postmottak@naroy.kommune.no, innen 6 uker. 04.06.2018


Se vedlegg:
Plankart iht. vedtak - Førstagangsbehandling.pdf (Filstørrelse: 556 KB)
Bestemmelser datert 03.04.2018.pdf (Filstørrelse: 132 KB)
Kopi av vedtak - Førstegangsbehandling.pdf (Filstørrelse: 668 KB)
Planbeskrivelse.pdf (Filstørrelse: 2764 KB)
Høring og offentlig ettersyn - oppheving ar reguleringsplaner
I henhold til plan- og bygningslovens § 12-14 og 12-10 legges oppheving av 2 reguleringsplaner ut til høring og offentlig ettersyn etter behandling i Utvalg for drifts- og utviklingssaker 10.04.2018.

Reguleringsplanene som foreslås opphevet er;
Reguleringsplan for Nergård vedtatt 01.07.1982
Strandplan for Botnet vedtatt 24.09.1979

Reguleringsplan for Brubukta foreslås videreført.

For reguleringsplanene som foreslås opphevet vil kommuneplanens arealdel med bestemmelser gjelde og områdene avsettes til LNFR-formål.

Merknader til planforslaget sendes til:
Nærøy kommune, Rådhuset, 7970 Kolvereid eller til: postmottak@naroy.kommune.no innen: 30.05.2018Se vedlegg:
Vurdering av reguleringsplaner som er varselet opphevet.pdf (Filstørrelse: 2433 KB)
Saksframlegg.docx (Filstørrelse: 45 KB)
Høring og offentlig ettersyn - reguleringsplan for del av Ottersøy sentrum
I henhold til plan- og bygningslovens § 12-10 legges detaljreguleringsplan for del av Ottersøy sentrum, planID 2017009, ut til høring og offentlig ettersyn etter behandling i Utvalg for drifts- og utviklingssaker 10.04.2018. Plandokumenter er revidert i henhold til vedtak.

Reguleringsplanen omfatter et areal på ca 57 dekar i Ottersøy sentrum i Nærøy kommune. Planen er utarbeidet av Trønderplan AS på vegne av Ole P Fjær Eiendom AS. Hensikten med planarbeidet er å legge til rette for boligbebyggelse og sentrumsformål/næringsbebyggelse.

Merknader til planforslaget sendes til:
Nærøy kommune, Rådhuset, 7970 Kolvereid eller til: postmottak@naroy.kommune.no innen: 30.05.2018


Se vedlegg:
Saksframlegg 1.gangs behandling.docx (Filstørrelse: 813 KB)
Plankart.pdf (Filstørrelse: 982 KB)
Planbestemmelser revidert 13.04.18.pdf (Filstørrelse: 60 KB)
Planbeskrivelse.pdf (Filstørrelse: 2602 KB)
Deler du brønn med naboen?
Nå skal alle små vannforsyningssystem registreres

Innen 1. juli 2018 skal alle vannforsyningssystem være registrert hos Mattilsynet. Dette gjelder også de som er små, for eksempel en brønn som forsyner to hus med drikkevann. Mer informasjon, og lenke til registreringsskjemaet, finnes på mattilsynet.no.

Registreringen kan gjøres enkelt fra mobiltelefonen
Registreringen er gratis, og Mattilsynet har utviklet et enkelt mobiltilpasset skjema til formålet. I skjemaet registrerer du vannforsyningssystemets plassering ved å markere stedet i et kart, og det er kun noen få tilleggsspørsmål som skal besvares.

Mange fordeler med å registrere vannforsyningssystemet
Kommunen får tilgang til den registrerte informasjonen fra Mattilsynet. Når kommunen har oversikt over den geografiske plasseringen til de ulike vannforsyningssystemene, kan vi bruke denne informasjonen i vårt arbeid. En slik oversikt kan for eksempel være uunnværlig når kommunen legger planer for bruken av arealene rundt brønnen og brønnområdet. Oversikten gjør det mulig for oss å vurdere hensyn til drikkevannskildene på et tidlig tidspunkt.

Drikkevannet skal være trygt - også fra små vannforsyningssystem
I januar 2017 kom en ny drikkevannsforskrift, som satte tydeligere krav til trygt drikkevann også fra små vannforsyningssystem. Kravet om at alle vannforsyningssystemer skal være registrert står i drikkevannsforskriften § 17. En presis definisjon av hva et vannforsyningssystem er kan du lese i drikkevannsforskriften § 3, bokstav k. Informasjon til de minste vannforsyningssystemene gir nyttig informasjon som er spesielt beregnet for små vannforsyningssystem.

Har du spørsmål til registreringen? Ta kontakt med Mattilsynets sentralbord på 22 40 00 00, og spør om å få snakke med din lokale avdeling.
Nærøy Kommune ønsker å kunngjøre at vi har behov for fornying av eksisterende boligmasse.
Vi ønsker derfor tilbud på boliger/leiligheter, se vedlagt tilbudsgrunnlag. Se evt. doffin.no for fullstendig utlysning.

Se vedlegg:
Tilbud Kommunale boliger.pdf (Filstørrelse: 197 KB)
NYTTIG:
Hurtigvalg:
Søk: