Informasjon til listekandidater kommunestyrevalget 2019

Det er nå sendt ut brev til alle listekandidater til kommunestyrevalget 2019. 

Den som er ført opp som kandidat har rett til å kreve fritak fra kommunestyrevalget, iht. valgloven § 3-4

(1)  Rett til å kreve seg fritatt fra  valg til fylkesting og kommunestyre har den som avgir skriftlig erklæring om at vedkommende ikke ønsker å stille til valg på den aktuelle valglisten.

(2) Erklæring som nevnt i nr. 1 må settes fra frem innen den frist fylkesvalgstyret eller valgstyret setter, etter tapes retten til å styrkes fra listeforslag

(3) Den som unnlater å kreve seg fritatt fra å stå på liste, kan ikke nekte å motta valg.

Dersom man krever seg fritatt som nevnt ovenfor, må man melde dette til valgstyret snarest og innen 30.april 2019

Det kreves en skriftlig og signert erklæring, der erklæringen skal inneholde egenhendig underskrift. Det kreves  ikke at det skal gis noen begrunnelse for søknaden. Dersom krav om fritak ikke har kommet inn til valgstyret innen fristen går ut, har man mistet retten til å kreve fritak.