Kunngjøring

Midt-Norsk Havbruk AS, Seafarming systems AS og Aqua Kompetanse AS skal i uke 15 (eller i nær framtid ved forsinkelser) gjennomføre et forsøk ved lokalitet Kvitneset (12727) i Nærøy kommune, i forbindelse med videreutvikling av oppdrettsmerden Aquatraz.

Markørsubstans (Uranin, C.L. 45350, katalognummer 108462) skal benyttes og tillatelse til bruk og utslipp av kjemikalie er omsøkt og klarert med Fylkesmannen i Trøndelag. Uranin klassifiseres ikke som farlig i henhold til den europeiske unions lovgivning.