Varsel om oppstart av planarbeid - Kolvereid sentrum

I henhold til plan og bygningslovens § 12-8, kunngjøres oppstart av detaljreguleringsarbeid for område Kolvereid sentrum, Nærøy kommune. PlanID: 2019001

Planområdet har et areal på ca 18 daa, og omfatter Kolvereid sentrum. Forslag til planavgrensning er vist i kartutsnittet.

Hovedformålet med planarbeidet er tilrettelegging for utvikling og styrking av Kolvereid sentrum som samlings- og handelssted, med anlegg for idrett, skole, næring, boliger, fellesbruk og parkering. Området er i kommunedelplan for Kolvereid, vedtatt 21.09.2018 avsatt til sentrumsformål, offentlig eller privat tjenesteyting og kombinert bebyggelse og anleggsformål.

Planlagt tiltak samsvarer i hovedsak med overordna plan. Planarbeidet er vurdert til ikke å utløse krav om konsekvensutredning eller planprogram.

Tiltakshaver er Nærøy kommune. Ytterligere informasjon om planarbeidet er lagt ut på Nærøy kommunes hjemmeside under planer, kunngjøringer og høringer.

Det blir avholdt åpent plankontor på Rådhuset på Kolvereid mandag 11.mars kl 08.00-18.00. Alle som ønsker er velkommen.

Eventuelle kommentarer til det igangsatte planarbeidet sendes til postmottak@naroy.kommune.no innen 15.03.2019

Les mer om kunngjøringen her.

Eventuelle spørsmål rettes til Ragnhild Wendelbo Melgård tlf 94425924.