Økonomisk sosialhjelp

Økonomisk stønad (Sosialhjelp) er en del av samfunnets siste økonomiske sikkerhetsnett og skal sikre at alle har nok midler til livsopphold. Hjelpen er ment å være midlertidig og målet er at du så raskt som mulig skal kunne klare deg selv. Før du kan få stønad må du vurdere alle andre muligheter til å forsørge deg selv.

Søker du om sosialhjelp plikter du å gi opplysninger som NAV finner nødvendige for å kunne avgjøre saken. NAV skal ha følgende dokumentasjon for de siste tre mnd;

Dokumentasjon på alle typer inntekter som lønn, ytelser fra NAV, bostøtte, barnetrygd, bidrag eller andre inntekter.

Dokumentasjon av utgifter til husleie (f.eks. husleiekontrakt) eller andre boutgifter og andre relevante utgifter.

Bankutskrifter vil inneholde all denne informasjonen.

Saksbehandlingstiden varierer med saksmengde, men er i utgangspunktet inntil 4 uker. Saksbehandlingstid i en nødssituasjon er 48 timer.

Få hjelp av NAV`s veiviser til økonomisk sosialhjelp her; https://tjenester.nav.no/veivisersosialhjelp/