Kontrollutvalg

Kommuneloven fastsetter at kommunestyret skal velge et kontrollutvalg til å føre tilsyn med forvaltningen. I Nærøy består utvalget av 3 medlemmer. Minst ett av medlemmene i utvalget skal sitte i kommunestyret. 

Møtene i kontrollutvalget er åpne.

Et overordnet mål for kontroll og tilsyn er å gi innbyggerne tillit til at den offentlige forvaltningen i kommunen fungerer best mulig, dvs. at:

  • kommunen følger gjeldende regelverk 
  • virksomheten er målrettet, effektiv og etisk
  • kommunestyrets vedtak blir fulgt opp av administrasjonen
  • kommunen har en forsvarlig revisjonsordning


Forvaltningsrevisjoner av utvalgte tjenesteområder og eierskapskontroll av kommunale selskaper er lovpålagte oppgaver som kontrollutvalget har ansvar for.

Kontrollutvalget er ikke et klageorgan, men kan på eget initiativ eller etter konkrete henvendelser fra publikum, ta opp saker og vurdere om kommunens egne retningslinjer og sentrale lover og forskrifter blir fulgt av forvaltningen.

Kontrollutvalgets møteinnkallinger, saksdokumenter og protokoller ligger på hjemmesiden til sekretariatet; www.komsek.no


Forvaltningsrevisjonsrapporter ligger på hjemmesiden til revisjonen; www.krt.no

Kontollutvalget
Medlemmer Varamedlemmer
Birger Brandtzæg (H) Anita Marø (Sp)
Otto Morten Haug (Sp)
Trond Sandnes (V) Runbjørg Bremseth Hansen (Sv)
Bynhild Løeng (Ap), nestleder Yngve Fjær (V)
Hildur Fallmyr (Ap)
Oddbjørn Sørhaug (Ap)