Pedagogisk Psykologisk Tjeneste for Ytre Namdal (PPT)

PPT for Ytre Namdal er en interkommunal tjeneste for kommunene Vikna, Nærøy, Leka og Trøndelag fylkeskommune (YNVS og Val videregående skole). Kontoret er lokalisert  til Kolvereid (Moen bygget) geografisk midt i regionen. Tjenesten har 5 årsverk med fagpersoner som samlet har en bred kompetanse innenfor det pedagogisk/psykologiske området, med pp-rådgivere, spesialpedagoger og logoped.

PPT skal ha fokus på barn og unges muligheter for læring og god utvikling i barnehage og skole. Dette krever at PPT har et nært samarbeid med elever, foreldre, barnehager, skoler, kommunale hjelpetjenester og helseetjenester som BUP, habiliteringstjenesten for barn og unge og Statped. Dette er med å sikre at barn, ungdom og voksne får et helhetlig opplæringstilbud. 

PPT er kommunenes sakkyndige instans når det gjelder spesialpedagogiske tiltak, hjemlet i Barnehageloven og Opplæringsloven. PPT utreder enkeltbarn ved behov, og gir råd/veiledning til foreldre, barnehage, skole og andre samarbeidspartnere. PPT utarbeider sakkyndig vurderinger som beskriver tiltak innenfor tilpasset undervisning og spesialpedagogisk hjelp/spesialundervisning.

PPT har en viktig funksjon i systemarbeid på barnehager og skoler. Vi er faste samarbeidspartnere med barnehager og skoler når det gjelder å utvikle gode systemer som ivaretar alle elever. Dette gjelder tiltak som tilpasset undervisning, læringsmiljø og klasseledelse, veiledning og rådgivning.

Oppmelding til PPT skjer ved at barnehagen, skolen, helsestasjon i samråd med foreldre henviser med dokumentasjon på utprøvde tiltak. Elev eller foreldre kan også ta kontakt med PPT direkte.

Rutiner for spesialundervisning i barnehage og skole

Kontaktinfo

PP-tjenesten
Telefon 74 39 60 30
Heidi Finnestrand Volden
E-post
Mobil 909 69 408
Venke Breivik
E-post
Mobil 476 79 993
Tove Torgnes Kristensen
E-post
Mobil 476 80 013
Eva Lauten
E-post
Mobil 477 04 358
Lillian Finne
E-post
Telefon 477 04 476
Mariann Oddvik
E-post
Mobil 476 45 128

 

 

Adresse

Postboks 28
7971 KOLVEREID
E-post: ppt@naroy.kommune.no