Introduksjonsordning

Vi har ansvar for bosetting, kvalifisering og integrering av flyktninger. Vi samarbeider med andre kommunale virksomheter, bedrifter, lag og foreninger. Vi skal veilede og tilrettelegge for at flyktninger skal delta aktivt i samfunnet. Vårt mål er at alle skal kunne bruke sine ressurser på best mulig måte. Det er kommunestyret som vedtar hvor mange flyktninger kommunen skal bosette.

Introduksjonsprogram for nyankomne flyktninger skal gi personen grunnleggende ferdigheter i norsk, gi innsikt i norsk samfunnsliv og forberede for deltakelse i yrkeslivet. Introduksjonsprogrammet følger Lov om Introduksjonsordning og norskopplæring for nyankomne innvandrere. Programmet skal være helårlig og på fulltid. Programmet  skal inneholde opplæring i norsk og samfunnskunnskap, yrkeslivskunnskap og utdanningsvalg. Grunnskole for voksne og videregåendeskole kan også inngå i programmet. Praksis er en viktig del av programmet, det er stadig behov for språkpraksisplasser. Ta gjerne kontakt med oss dersom du har en språktreningsarena som en av våre introdeltakere kan ha nytte av.

Kontaktinfo

Monica Wannebo
Enhetsleder
E-post
Telefon 74 38 27 30
Mobil 416 73 862